Algemene bepalingen

 

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. BW: Burgerlijk Wetboek
 2. Datalek: een inbreuk op de beveiliging bij Opdrachtnemer die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot – of waarbij redelijkerwijs niet uit te sluiten valt dat die kan leiden tot – de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte persoonsgegevens.
 3. Diensten: Alle door Opdrachtnemer voor een Opdrachtgever uit te voeren diensten, waaronder maar niet beperkt tot werving en selectie, het ter beschikking stellen van HR consultants, Salarisadviseurs en/of ZZP’ers alsmede alle daaruit voortvloeiende verbintenissen.
 4. HR consultant: Iedere natuurlijke persoon die door Opdrachtnemer is geselecteerd voor een gesprek met Opdrachtnemer of met wie Opdrachtgever via Opdrachtnemer in contact is gekomen met de intentie tot terbeschikkingstelling voor of ten behoeve van Opdrachtgever.
 5. Salarisadviseur: Iedere natuurlijke persoon die door Opdrachtnemer is geselecteerd voor een gesprek met Opdrachtnemer of met wie Opdrachtgever via Opdrachtnemer in contact is gekomen met de intentie tot terbeschikkingstelling voor of ten behoeve van Opdrachtgever.
 6. Kandidaat: iedere natuurlijke persoon die door Opdrachtnemer is geselecteerd voor een gesprek met Opdrachtnemer of met wie Opdrachtgever via Opdrachtnemer in contact is gekomen met de intentie wellicht in loondienst bij opdrachtgever te starten.
 7. Tarief: de door Opdrachtgever verschuldigde vergoeding in verband met een Opdracht.
 8. Offerte: Alle rechtshandelingen die gericht zijn op de totstandkoming van opdrachten of overige overeenkomsten.
 9. Opdracht: De overeenkomst van opdracht waarbij Opdrachtnemer zich jegens Opdrachtgever verbindt om bepaalde werkzaamheden te verrichten.
 10. Opdrachtbevestiging: de schriftelijke bevestiging van de Opdracht door de Opdrachtgever.
 11. Opdrachtgever: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Opdrachtnemer de Opdracht heeft gegeven om bepaalde Werkzaamheden of Diensten te verrichten.
 12. Opdrachtnemer: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SEP B.V. Statutair gevestigd te Deurne.
 13. Partijen: Opdrachtnemer en Opdrachtgever tezamen
 14. ZZP HR consultant: Een ZZP’er die door tussenkomst van Opdrachtnemer op basis als zelfstandige in de uitoefening van zijn bedrijf dan wel in de zelfstandige uitoefening van zijn beroep, werkzaamheden verricht ten behoeve van Opdrachtgever, met inachtneming van deze algemene voorwaarden.
 15. ZZP Salarisadviseur: Een ZZP’er die door tussenkomst van Opdrachtnemer op basis als zelfstandige in de uitoefening van zijn bedrijf dan wel in de zelfstandige uitoefening van zijn beroep, werkzaamheden verricht ten behoeve van Opdrachtgever, met inachtneming van deze algemene voorwaarden.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing en vormen een onlosmakelijk onderdeel van alle diensten, offertes, Opdrachten, rechtsbetrekkingen, hoe ook genaamd, waarbij Opdrachtnemer zich verbindt/zal verbinden om Werkzaamheden te verrichten of Diensten te verlenen voor Opdrachtgever, alsmede op alle daaruit voortvloeiende Werkzaamheden of te verlenen Diensten.
 2. Deze algemene voorwaarden gelden ook voor eventuele aanvullende of vervolgopdrachten.
 3. Afwijkingen van en aanvullingen op de algemene voorwaarden zijn slechts geldig als ze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen tussen Partijen, dan wel op enige wijze zijn bevestigd door Opdrachtgever.
 4. Indien enige voorwaarde in deze algemene voorwaarden afwijkt van een voorwaarde in de opdrachtbevestiging dan geldt de in de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarde voor wat betreft de tegenstrijdigheid.
 5. Toepasselijkheid van de door Opdrachtgever eventueel gehanteerde voorwaarden op de nader tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever te sluiten Opdracht worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 6. De Opdracht geeft – samen met deze algemene voorwaarden – de volledige afspraken tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer weer met betrekking tot de Werkzaamheden waar de Opdracht voor gesloten is. Alle eerder tussen Partijen gemaakte afspraken of gedane voorstellen ter zake komen te vervallen.
 7. Op deze algemene voorwaarden kunnen zich ook die natuurlijke en rechtspersonen beroepen die direct of indirect op welke wijze dan ook, al dan niet op grond van een arbeidsovereenkomst, bij de dienstverlening aan Opdrachtgever door of vanwege Opdrachtnemer zijn betrokken.
 8. Opdrachtnemer mag de algemene voorwaarden wijzigen of aanvullen. Wijzigingen die van ondergeschikt belang zijn in het kader van de uitvoering van de Opdracht, kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

Artikel 3. Totstandkoming Opdracht

 1. Alle Offertes van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend.
 2. Indien een aanvaarding van de Opdrachtgever van een Offerte afwijkt, geldt dit als een nieuw aanbod van Opdrachtgever en als verwerping van de Offerte van Opdrachtnemer. Het nieuwe aanbod dient door Opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk te zijn aanvaard, alvorens er sprake is van enige gebondenheid.
 3. Partijen zijn slechts gebonden, inden de Opdracht schriftelijk is aanvaard middels ondertekening van de opdrachtbevestiging door Partijen, dan wel indien is begonnen met de uitvoering van de Opdracht.

Artikel 4. Aanvang en duur Opdracht

 1. De Opdracht komt tot stand en vangt aan op het moment dat de door Opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door Opdrachtnemer retour is ontvangen, of als er feitelijk uitvoering aan de opdracht wordt gegeven.
 2. De Opdracht wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit inhoud, aard of strekking van de verleende Opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan. Verlenging van de opdracht voor bepaalde tijd is slechts mogelijk indien dit schriftelijk wordt overeengekomen tussen Partijen.
 3. Eventueel in de Opdracht bepaalde termijnen, gelden nimmer als een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Opdrachtgever Opdrachtnemer derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Opdrachtnemer dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

Artikel 5. Annulering/einde Opdracht

 1. Na totstandkoming van de Opdracht voor onbepaalde tijd kunnen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, de Opdracht te allen tijde door opzegging geheel of gedeeltelijk beëindigen. Opzegging dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.
 2. De Opdracht voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege door het verstrijken van de overeengekomen periode of doordat een vooraf vastgestelde objectief bepaalde gebeurtenis zich voordoet. Tussentijdse opzegging is mogelijk en dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.
 3. Indien en nadat in het kader van een Opdracht voor bepaalde tijd een vooraf overeengekomen toekomstige gebeurtenis zich voordoet, een bepaalde overeengekomen doelstelling is bereikt of na het moment dat de overeengekomen tijd van de opdracht is verstreken, de opdracht stilzwijgend wordt voortgezet, wordt de opdracht met ten minste een maand ofwel de in de opdrachtbevestiging vermelde verlengperiode verlengd.
 4. Bij annulering van de Opdracht voorafgaand aan de uitvoering van de Opdracht zullen er annuleringskosten in rekening worden gebracht bij Opdrachtgever van € 1.500,–.
 5. Opdrachtnemer heeft het recht de Opdracht zonder enige rechterlijke tussenkomst geheel of ten dele, met onmiddellijke ingang door middel van een aangetekende brief aan Opdrachtgever, te ontbinden in het geval:
 6. De Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke voortvloeit uit de met Opdrachtnemer gesloten Opdracht.
 7. Van faillissement, surséance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van Opdrachtgever, het aanbieden van een onderhands akkoord ter schuldsanering, er een vereffenaar met betrekking tot de Opdrachtgever wordt aangesteld of een soortgelijke gebeurtenis plaatsvindt met betrekking tot de Opdrachtgever of met betrekking tot een aanmerkelijk deel van zijn vermogen in een ander land dan Nederland.
 8. De Opdrachtgever wordt ontbonden of zijn/haar activiteiten of een aanzienlijk gedeelte daarvan staakt of er wordt een besluit daartoe genomen
 9. De activiteiten van de Opdrachtgever op een zeker moment geheel of gedeeltelijk worden verplaatst naar het buitenland.
 10. De Opdrachtgever fuseert, geheel of gedeeltelijk wordt overgenomen, wordt gereorganiseerd of wordt gesplitst in afzonderlijke rechtspersonen dan wel op welke andere wijze dan ook (een belangrijk deel van) de zeggenschap in de Opdrachtgever wordt overgedragen aan een derde of een besluit tot het voorgaande wordt genomen.
 11. Er een wijziging optreedt in de personen die de macht hebben om het bestuur en/of het beleid van Opdrachtgever te bepalen door de eigendom van stemgerechtigde aandelen, door overeenkomst of anderszins.
 12. De Opdrachtgever onjuiste informatie heeft verstrekt, heeft nagelaten informatie te verschaffen of Opdrachtnemer op enigerlei wijze heeft misleid en Opdrachtnemer zou, als zij de beschikking had gehad over juist, volledige en niet misleidende informatie, de Opdracht niet of niet op gelijke voorwaarden zijn aangegaan.

Artikel 6. Wijziging Opdracht

 1. Wijzigingen in de oorspronkelijke Opdracht van welke aard ook, schriftelijk of mondeling, door of namens Opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waar bij de prijsopgave kan worden gerekend, worden Opdrachtgever extra in rekening gebracht. Dergelijke wijzigingen zijn voor Opdrachtgever bindend indien deze schriftelijk door Opdrachtnemer zijn bevestigd.
 2. Door Opdrachtgever verlangde wijzigingen in de Opdracht na de ingangsdatum van de Opdracht, zullen door Opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Opdrachtnemer bekend worden gemaakt.

Artikel 7. Arbeidsomstandigheden

 1. Opdrachtgever verklaart zich bekend met het feit dat hij in de Arbeidsomstandighedenwet wordt aangemerkt als werkgever voor de HR consultant en Salarisadviseur. Jegens de ZZP HR consultant en/of ZZP Salarisadviseur is Opdrachtgever indien en voor zover van toepassing gehouden tot naleving van de arbeidsomstandighedenwet.
 2. Opdrachtgever is jegens de (ZZP) HR consultant en/of (ZZP) Salarisadviseur (indien en voor zover van toepassing) en jegens Opdrachtnemer verantwoordelijk voor de nakoming van de uit artikel 7:658 BW, de Arbeidsomstandighedenwet en de daarmee samenhangende wet- en regelgeving voortvloeiende verplichtingen op het gebied van veiligheid van de werkplek en goede arbeidsomstandigheden in het algemeen.
 3. Indien de (ZZP) HR consultant en/of (ZZP) Salarisadviseur (indien en voor zover van toepassing) een bedrijfsongeval of een beroepsziekte voorkomt, zal Opdrachtgever, indien wettelijk vereist, de bevoegde instanties hiervan onverwijld op de hoogte stellen en ervoor zorg dragen dat daarvan onverwijld een schriftelijke rapportage wordt opgemaakt. In de rapportage wordt de toedracht van het ongeval zodanig vastgelegd, dat daaruit met redelijke mate van zekerheid kan worden opgemaakt of en in hoeverre het ongeval het gevolg is van het feit dat onvoldoende maatregelen waren genomen ter voorkoming van het ongeval dan wel beroepsziekte. Opdrachtgever informeert Opdrachtnemer zo spoedig mogelijk over het bedrijfsongeval of de beroepsziekte, docht uiterlijk binnen drie werkdagen en overlegt een kopie van de opgestelde rapportage als ook van alle overige schriftelijke bescheiden.
 4. Indien een (ZZP) HR consultant en (ZZP) Salarisadviseur Opdrachtnemer zou aanspreken op grond van artikel 7:658 en/of artikel 7:611 en/of 6:162 BW vrijwaart Opdrachtgever Opdrachtnemer uitdrukkelijk voor iedere aanspraak ter zake.
 5. Opdrachtgever zal zich afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in dit artikel. Op verzoek van Opdrachtnemer verstrekt Opdrachtgever een bewijs van verzekering.

Artikel 8. Aangaan arbeidsverhouding

 1. De Opdrachtgever is met inachtneming van het bepaalde in dit artikel gerechtigd een arbeidsverhouding aan te gaan met een Kandidaat en/of (ZZP) HR consultant en/of (ZZP) Salarisadviseur.
 2. De Opdrachtgever die voornemens is een arbeidsverhouding met de Kandidaat en/of (ZZP) HR consultant aan te gaan, brengt Opdrachtnemer hiervan tijdig schriftelijk op de hoogte alvorens hij aan dit voornemen uitvoering geeft. De Opdrachtgever is bekend met de wet- en regelgeving op het gebied van opvolgend werkgeverschap en aanvaardt alle daaruit voortvloeiende verplichtingen. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het onderzoek naar en de beoordeling van het arbeidsverleden van de Kandidaat en/of (ZZP) HR consultant en/of (ZZP) Salarisadviseur. Opdrachtnemer kan, voor zover de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en aanverwante wet- en regelgeving dit toelaten, op verzoek van de Opdrachtgever informatie over dit arbeidsverleden verschaffen, maar kan niet instaan voor de juistheid en volledigheid hiervan omdat Opdrachtnemer hiervoor afhankelijk is van de Kandidaat en/of (ZZP) HR consultant en/of (ZZP) Salarisadviseur.
 3. De Opdrachtgever – noch een aan Opdrachtgever gelieerde vennootschap – kan zonder tussenkomst van Opdrachtnemer gedurende de looptijd van een met Opdrachtnemer gesloten Opdracht dan wel gedurende de periodes in dit artikel genoemd, na afloop van een met Opdrachtnemer gesloten Opdracht een arbeidsverhouding aangaan met:
 • De Kandidaat in geval van werving en selectie. Gedurende de looptijd van de werving en selectie Opdracht of indien Opdrachtgever een Kandidaat heeft afgewezen of de samenwerking met de Kandidaat gedurende de proeftijd heeft beëindigd, is het de Opdrachtgever niet toegestaan om binnen 12 maanden nadat Opdrachtnemer de Kandidaat heeft voorgesteld een samenwerking aan te gaan met de Kandidaat, tenzij Opdrachtnemer aan Opdrachtgever schriftelijke toestemming heeft verleend en Opdrachtgever alsnog de volledige werving en selectie fee aan Opdrachtnemer heeft voldaan.
 • De HR consultant en Salarisadviseur. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om tijdens de opdracht of binnen 24 maanden na beëindiging van de Opdracht een samenwerking of arbeidsverhouding aan te gaan met de HR consultant en/ of Salarisadviseur.
 • De ZZP HR consultant en ZZP Salarisadviseur in geval van plaatsing van een ZZP’er. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om tijdens de Opdracht of binnen 24 maanden na beëindiging van de opdracht een samenwerking of arbeidsverhouding aan te gaan met de ZZP HR consultant en/of ZZP Salarisadviseur.Indien Opdrachtgever met een Kandidaat binnen 12 maanden nadat het contact tot stand is gekomen, een arbeidsverhouding aangaat is de Opdrachtgever een boete verschuldigd ter hoogte van € 10.000,– per overtreding en van € 500,– voor elke dag dat de overtreding voortduurt.

Indien Opdrachtgever binnen 24 maanden een arbeidsverhouding aangaat met een (ZZP) HR Consultant en/of (ZZP) Salarisadviseur is Opdrachtgever een boete verschuldigd ter hoogte van € 50.000,– per overtreding en van € 1.000,– voor elke dag dat de overtreding voortduurt. Deze boetebepaling laat onverlet het recht van Opdrachtnemer om nakoming te verlangen van de betreffende bepalingen en/of schadevergoeding te vorderen.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer verplicht zich tot een optimale inspanning voor de uitvoering van de Opdracht, maar kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor het uitblijven van het verwachte resultaat.
 2. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van een handelen of nalaten van Opdrachtgever.
 3. Aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en enige andere schade dan die bedoeld in lid 4, is uitgesloten.
 4. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is beperkt tot de vergoeding van de directe schade die rechtstreeks het gevolg is van een (samenhangende serie van) toerekenbare tekortkoming(en) in nakoming van de Opdracht, of uit andere hoofde. De aansprakelijkheid voor de directe schade is beperkt tot het bedrag van de dat volgens de aansprakelijkheidsverzekeraar van Opdrachtnemer voor het betreffende geval wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventueel door Opdrachtnemer uit hoofde van de verzekering te dragen eigen risico.
 5. Als, om welke reden dan ook, de aansprakelijkheidsverzekeraar niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot het bedrag voor het voor de uitvoering van de Opdracht in rekening gebrachte Tarief. Als de Opdracht een duurovereenkomst betreft met een looptijd van meer dan één jaar, wordt het hiervoor bedoelde bedrag gesteld op eenmaal het bedrag van het Tarief dat in de laatste maand voorafgaand aan het ontstaan van de schade in rekening is gebracht aan Opdrachtgever. In geen geval zal de totale vergoeding van de schade meer bedragen dan € 5.000,– per toerekenbare tekortkoming, tenzij partijen reden zien om bij het aangaan van de Opdracht af te wijken van dit maximum.
 6. Een samenhangende serie van toerekenbare tekortkomingen geldt als één toerekenbare tekortkoming.
 7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien en voor zover sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Opdrachtnemer of haar leidinggevend management.
 8. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derde wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer geen, onjuiste of onvolledige informatie of bescheiden heeft verstrekt.
 9. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens schade (medewerkers van Opdrachtnemer en door Opdrachtnemer ingeschakelde derde daaronder begrepen) die in verband met de uitvoering van de Opdracht schade lijden, welke schade het gevolg is van het handelen of nalaten van Opdrachtgever of van onveilige situaties in diens bedrijf of organisatie.
 10. De Opdrachtgever kan de gevolgen van een toerekenbare tekortkoming van Opdrachtnemer slechts inroepen, nadat Opdrachtgever Opdrachtnemer deugdelijk in gebreke heeft gesteld, waarin een redelijke termijn tot nakoming wordt gesteld, en Opdrachtnemer ook na het verstrijken van de daarbij gestelde termijn tekort blijft schieten in de nakoming. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten.
 11. Voorwaarde voor het ontstaan op enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Opdrachtnemer meldt.

Artikel 10. Intellectuele eigendom

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten die tijdens of in verband met uitvoering van de Opdracht ontstaan, zijn eigendom van Opdrachtgever. Opdrachtgever draagt hierbij alle intellectuele eigendomsrechten en/of databanken die tijdens of in verband met de uitvoering van de Opdracht zullen ontstaan bij voorbaat over aan Opdrachtgever. Voor zover vereist zal Opdrachtnemer op verzoek van Opdrachtgever haar medewerking verlenen aan overdracht, vestiging en/of het deponeren van voornoemde rechten.
 2. Artikel 10 lid 1 is niet van toepassing ten opzichte van door Opdrachtnemer zelf (al dan niet vooraf) ontwikkelde producten die zij in de uitoefening van haar werkzaamheden ten behoeve van haar Opdrachtgevers gebruikt.

Artikel 11. Overmacht

 1. Als Opdrachtnemer de verplichtingen uit de Opdracht, niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van overmacht in de zin van artikel 6:75 BW, dan worden de verplichtingen opgeschort tot het moment dat Opdrachtnemer alsnog in staat is deze op overeengekomen wijze na te komen. Onder overmacht van Opdrachtnemer wordt verstaan alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waar Opdrachtnemer geen invloed op kan uitoefenen (waaronder in ieder geval maar niet beperkt tot ziekte van medewerkers, stroom- en computerstoringen, virussen, brand diefstal).
 2. Als de situatie als bedoeld in lid 1 zich voordoet, en het duidelijk is dat er sprake is van een blijvende situatie, hebben Partijen het recht om de Opdracht geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen, overigens zonder dat recht op enige schadevergoeding ontstaat.
 3. Indien Opdrachtnemer bij het intreden van de overmachtssituatie al gedeeltelijk aan de overeengekomen verplichtingen voldaan heeft, is Opdrachtnemer gerechtigd de verrichte werkzaamheden afzonderlijk en tussentijds te factureren en dient Opdrachtgever deze factuur te voldoen alsof het een afzonderlijke transactie betreft.

Artikel 12. Geheimhouding

 1. Opdrachtgever en Opdrachtnemer zullen geen vertrouwelijke informatie van of over de andere partij, diens activiteiten, medewerkers, werknemers, klanten en overige relaties, die aan hen bekend is geworden in verband met een Offerte, opdracht of overige overeenkomst, verstrekken aan derden, tenzij verstrekking van die informatie nodig is om de Opdracht naar behoren te kunnen uitvoeren of op hen een wettelijke plicht tot bekendmaking rust.
 2. Opdrachtnemer legt aan haar medewerkers en de (ZZP) HR consultants en/of Salarisadviseurs een algemene geheimhoudingsverklaring op. Op verzoek van Opdrachtgever kan een meer specifieke geheimhoudingsverklaring worden afgesproken. Opdrachtnemer kan niet instaan voor de naleving van een dergelijke geheimhoudingsverklaring en is niet aansprakelijk voor een boete, dwangsom of eventuele schade van de Opdrachtgever als gevolg van schending van een geheimhoudingsplicht door de (ZZP) HR consultant en/of Salarisadviseurs. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen aanspraken van derden met betrekking tot het niet of gebrekkig naleven van enige geheimhoudingsverklaring door de (ZZP) HR consultant en/of (ZZP) Salarisadviseur.

Artikel 13. Persoonsgegevens/Privacy

 1. Opdrachtgever zal bij het verstrekken en ter beschikking stellen van persoonsgegevens aan Opdrachtnemer de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegeven in acht nemen.
 2. Opdrachtnemer zal bij de uitvoering van de Opdracht de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere toepasselijke wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens in acht nemen.
 3. Zo nodig sluiten Opdrachtgever en Opdrachtnemer een verwerkersovereenkomst.
 4. Partijen zullen passende technische en organisatorische maatregelen treffen om de van beide Partijen afkomstige persoonsgegevens te beschermen.
 5. Opdrachtgever stemt ermee in dat Opdrachtnemer ten behoeve van de dienstverlening en optimalisering daarvan werkt met derden, zoals ICT-dienstverleners en leveranciers van administratietools en in dat kader persoonsgegevens deelt met deze derden. Overeenkomstig de AVG sluit Opdrachtnemer verwerkersovereenkomsten met de door haar ingeschakelde (sub) verwerkers.
 6. In geval van een Datalek zal Opdrachtgever, indien dat noodzakelijk en redelijkerwijs mogelijk is, medewerking verlenen aan Opdrachtnemer zodat deze tijdig kan voldoen aan een op haar rustende meldplicht overeenkomstig hetgeen is bepaald in de AVG.
 7. Op de verwerking van persoonsgegevens van de contactpersonen van Opdrachtgever is de privacyverklaring van Opdrachtnemer van toepassing.
 8. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het naleven van de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegeven en vrijwaart Opdrachtnemer voor kosten en schade als gevolg van aanspraken van derden in verband met het niet-naleven door Opdrachtgever van de AVG.

Bijzondere bepalingen

Interim HR en HR Consultancy
HR consultant

Artikel 14. uitvoering van de opdracht

 1. De keuze van de HR consultant die de Opdracht verricht, vindt in nauw overleg tussen Partijen plaats. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor zijn keuze van de HR consultant. Opdrachtnemer accepteert geen aansprakelijkheid in het geval dat de HR consultant niet voldoet aan de vereisten of verwachtingen van Opdrachtgever.
 2. De werkzaamheden van de HR consultant vinden plaats onder leiding en toezicht van Opdrachtgever.
 3. De HR consultant rapporteert tijdens het uitvoeren van de diensten aan Opdrachtgever of een contactpersoon van Opdrachtgever. De Opdrachtgever is gehouden de HR consultant te instrueren over de dagelijkse gang van zaken bij Opdrachtgever, voor zover deze instructies niet in strijd zijn met de instructies van Opdrachtnemer.
 4. Indien de HR consultant wegen ziekte, zwangerschap, persoonlijke redenen of arbeidsrechtelijke sancties niet in staat is de werkzaamheden bij Opdrachtgever te verrichten voor een aaneengesloten periode van 14 dagen, zal Opdrachtnemer zich inspannen om voor adequate vervanging te zorgen. Dit betreft een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting.
 5. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor een HR consultant op een Opdracht te vervangen. Een nieuwe HR consultant zal voldoen aan de voorwaarden zoals overeengekomen in de opdrachtbevestiging. Mochten Partijen geen overeenstemming bereiken over de vervanging of mocht Opdrachtnemer niet in staat zijn passende vervanging aan te bieden, dan eindigt de Opdracht van rechtswege na verzending van een bevestiging door Opdrachtnemer. Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de eventueel geleden schade als het gevolg van het niet kunnen leveren van passende vervanging.
 6. De HR consultant voert de werkzaamheden uit conform de opdrachtbevestiging. Opdrachtgever mag niet afwijken van de standplaats, of soort werkzaamheden die de HR consultant zal uitvoeren voor Opdrachtgever.

Salarisadministratie

Artikel 15. uitvoering van de opdracht

 1. De keuze van de Salarisadviseur die de Opdracht verricht, vindt in nauw overleg tussen Partijen plaats. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor zijn keuze van de Salarisadviseur. Opdrachtnemer accepteert geen aansprakelijkheid in het geval dat de Salarisadviseur niet voldoet aan de vereisten of verwachtingen van Opdrachtgever.
 2. De werkzaamheden van de HR consultant vinden plaats onder leiding en toezicht van Opdrachtgever.
 3. De Salarisadviseur rapporteert tijdens het uitvoeren van de diensten aan Opdrachtgever of een contactpersoon van Opdrachtgever. De Opdrachtgever is gehouden de Salarisadviseur te instrueren over de dagelijkse gang van zaken bij Opdrachtgever, voor zover deze instructies niet in strijd zijn met de instructies van Opdrachtnemer.
 4. Indien de Salarisadviseur wegen ziekte, zwangerschap, persoonlijke redenen of arbeidsrechtelijke sancties niet in staat is de werkzaamheden bij Opdrachtgever te verrichten voor een aaneengesloten periode van 14 dagen, zal Opdrachtnemer zich inspannen om voor adequate vervanging te zorgen. Dit betreft een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting.
 5. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor een Salarisadviseur op een Opdracht te vervangen. Een nieuwe Salarisadviseur zal voldoen aan de voorwaarden zoals overeengekomen in de opdrachtbevestiging. Mochten Partijen geen overeenstemming bereiken over de vervanging of mocht Opdrachtnemer niet in staat zijn passende vervanging aan te bieden, dan eindigt de Opdracht van rechtswege na verzending van een bevestiging door Opdrachtnemer. Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de eventueel geleden schade als het gevolg van het niet kunnen leveren van passende vervanging.
 6. De Salarisadviseur voert de werkzaamheden uit conform de opdrachtbevestiging. Opdrachtgever mag niet afwijken van de standplaats, of soort werkzaamheden die de Salarisadviseur zal uitvoeren voor Opdrachtgever.

Artikel 15. Tarieven

 1. Het Tarief wordt berekend op basis van het uurtarief van de HR consultant en/ of Salarisadviseur, zoals is vastgelegd in de Opdrachtbevestiging.
 2. Het Tarief is Opdrachtgever verschuldigd over de overeengekomen arbeidsduur, tenzij een HR consultant en/of Salarisadviseur niet werkzaam is geweest wegens ziekte en/of arbeidsongeschiktheid.
 3. Indien een HR consultant en/of Salarisadviseur meer uren werkzaam is dan overeengekomen in de opdrachtbevestiging, wordt het Tarief over deze meer gewerkte uren vastgesteld aan de hand van het tarief, zoals overeengekomen in de opdrachtbevestiging.
 4. In geval van verhoging van de loonkosten als gevolg van een overheidsmaatregel of anders voorschrift en/of als gevolg van sociale lasten en/of fiscale wetgeving is Opdrachtnemer gerechtigd en Tarief dienovereenkomstig aan te passen.
 5. Ieder jaar op 1 januari is Opdrachtnemer gerechtigd het Tarief aan te passen.
 6. Alle tarieven zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

Artikel 16. Facturatie en betaling

 1. Opdrachtnemer factureert op basis van het Tarief zoals opgenomen in de opdrachtbevestiging.
 2. Betaling van de factuur dient te geschieden binnen een termijn van 14 dagen na de factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.
 3. Opdrachtnemer heeft het recht om betaling van een voorschot te vragen aan Opdrachtgever. Het niet (tijdig) betalen van het voorschot kan een reden zijn voor Opdrachtnemer om de werkzaamheden van de HR consultant en/of Salarisadviseur (tijdelijk) op te schorten.
 4. Het niet (tijdig) betalen van de facturen van Opdrachtnemer richting Opdrachtgever kan een reden zijn voor Opdrachtnemer om de werkzaamheden van de HR consultant en/of Salarisadviseur (tijdelijk) op te schorten.
 5. Indien Opdrachtgever niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn heeft betaald, is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is Opdrachtnemer gerechtigd om vanaf dat moment de wettelijke rente in rekening te brengen.
 6. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn de Opdrachtgever allen hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag, de verschuldigde rente(n) en kosten.

ZZP HR consultant en/of ZZP Salarisadviseur

Artikel 17. Uitvoering van de opdracht

 1. De Opdracht strekt tot het verrichten van een Opdracht voor of ten behoeve van Opdrachtgever door een ZZP HR consultant en/of ZZP Salarisadviseur die als zelfstandige de uitoefening van zijn beroep of bedrijf middels tussenkomst van Opdrachtnemer een Opdracht verricht. De Opdracht tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer wordt gekwalificeerd als een overeenkomst van Opdracht conform artikel 7:400 BW, waarbij partijen nimmer beogen een arbeidsrelatie conform artikel 7:610 e.v. BW of artikel 7:690 e.v. BW aan te gaan. Noch Opdrachtnemer als Opdrachtgever zullen verantwoordelijk zijn voor inhouden en afdracht van loonheffingen en/of sociale premies. Opdrachtgever verklaart zich ermee akkoord dat de ZZP HR consultant en/of ZZP Salarisadviseur ook voor andere Opdrachtgevers een Opdracht of werkzaamheden kan verrichten. Opdrachtnemer accepteert geen aansprakelijkheid in het geval dat de ZZP HR consultant en/of ZZP Salarisadviseur niet voldoet aan de vereisten of verwachtingen van Opdrachtgever.
 2. Opdrachtgever zal zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving houden en geen leiding geven en toezicht houden op de werkzaamheden van de ZZP HR consultant en/of ZZP Salarisadviseur, noch zal Opdrachtgever werkgeversgezag uitoefenen.
 3. De ZZP HR consultant en/of ZZP Salarisadviseur zal te allen tijde voldoen aan de (wettelijke) eisen om in zelfstandige uitoefening van een beroep op bedrijf de opdracht c.q. de werkzaamheden uit te oefenen. Op geen enkel moment zal er sprake zijn van het uitoefenen van werkgeversgezag door Opdrachtnemer en/of Opdrachtgever. Noch wordt er loon betaalt aan de ZZP HR consultant en/of ZZP Salarisadviseur.
 4. Opdrachtnemer is nimmer jegens Opdrachtgever aansprakelijk voor schade die door handelen of nalaten van de ZZP HR consultant en/of ZZP Salarisadviseur is veroorzaakt aan Opdrachtgever en/of aan derden.

Artikel 18. Tarieven

 1. Het Tarief wordt berekend op basis van uurtarief van de ZZP HR consultant en/of ZZP Salarisadviseur, zoals is vastgelegd in de opdrachtbevestiging.
 2. Het Tarief is Opdrachtgever verschuldigd over de overeengekomen arbeidsduur, tenzij een ZZP HR consultant en/of ZZP Salarisadviseur niet werkzaam is geweest wegens ziekte en/of arbeidsongeschiktheid.
 3. Indien een ZZP HR consultant en/of ZZP Salarisadviseur meer uren werkzaam is dan overeengekomen in de opdrachtbevestiging, wordt het Tarief over deze meer gewerkte uren vastgesteld aan de hand van het tarief, zoals overeengekomen in de opdrachtbevestiging.
 4. Ieder jaar op 1 januari is Opdrachtnemer gerechtigd het Tarief aan te passen.
 5. Alle tarieven zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

Artikel 19. Facturatie en betaling

 1. Opdrachtnemer factureert op basis van het Tarief zoals opgenomen in de Opdrachtbevestiging.
 2. Betaling van de factuur dient te geschieden binnen een termijn van 14 dagen na de factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.
 3. Opdrachtnemer heeft het recht om betaling van een voorschot te vragen aan Opdrachtgever. Het niet (tijdig) betalen van het voorschot kan een reden zijn voor Opdrachtnemer om de werkzaamheden van de HR consultant (tijdelijk) op te schorten.
 4. Het niet (tijdig) betalen van de facturen van Opdrachtnemer richting Opdrachtgever kan een reden zijn voor Opdrachtnemer om de werkzaamheden van de HR consultant en/of Salarisadviseur (tijdelijk) op te schorten.
 5. Indien Opdrachtgever niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn heeft betaald, is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is Opdrachtnemer gerechtigd om vanaf dat moment de wettelijke rente in rekening te brengen.
 6. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn de Opdrachtgever allen hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag, de verschuldigde rente(n) en kosten.

Werving en selectie

Artikel 20. Uitvoering van de opdracht

 1. Elke opdracht tot werving en selectie is gericht op de totstandkoming van een samenwerking tussen Opdrachtgever en een Kandidaat, waarvoor Opdrachtnemer een Kandidaat zal werven en selecteren.
 2. De Opdrachtgever en de Kandidaat beslissing of, en zo ja, onder welke voorwaarden zij een arbeidsverhouding wensen aan te gaan en in stand wensen te houden. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van een aan een Kandidaat aan te bieden contract en de daarin op te nemen bepalingen. Opdrachtnemer accepteert geen aansprakelijkheid in het geval dat de Kandidaat niet voldoet aan de vereisten of verwachtingen van Opdrachtgever.
 3. Opdrachtgever verstrekt Opdrachtnemer voor aanvang van de Opdracht tot werving en selectie een accurate omschrijving van de functie, de functie-eisen, werktijden, arbeidsduur, werkzaamheden, arbeidsplaats, arbeidsomstandigheden en de beoogde looptijd van de opdracht.
 4. Opdrachtnemer schiet niet tekort en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade en/of vergoeding indien de contacten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer voorafgaande aan een mogelijke samenwerking, waaronder begrepen een concrete aanvraag van Opdrachtgever, om welke reden dan ook niet of niet binnen de door Opdrachtgever gewenste termijn leiden tot de daadwerkelijke totstandkoming van een samenwerking tussen Opdrachtgever en de Kandidaat.
 5. Opdrachtnemer is nimmer jegens Opdrachtgever aansprakelijk voor schade die door handelen of nalaten van de Kandidaat is veroorzaakt aan Opdrachtgever en/of aan derden.

Artikel 21. Tarieven

 1. Opdrachtgever is voor de werving en selectie de in de Opdracht(bevestiging) vermelde fee aan Opdrachtnemer verschuldigd. De fee is inclusief de kosten van de door Opdrachtnemer besteedde wervings- en selectiekosten en -activiteiten.

Artikel 22. Facturatie en betaling

 1. Opdrachtnemer factureert op basis van het Tarief zoals opgenomen in de Opdrachtbevestiging.
 2. Betaling van de factuur dient te geschieden binnen een termijn van 14 dagen na de factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.
 3. Opdrachtnemer heeft het recht om betaling van een voorschot te vragen aan Opdrachtgever. Het niet (tijdig) betalen van het voorschot kan een reden zijn voor Opdrachtnemer om de werkzaamheden (tijdelijk) op te schorten.
 4. Indien Opdrachtgever niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn heeft betaald, is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is Opdrachtnemer gerechtigd om vanaf dat moment de wettelijke rente in rekening te brengen.
 5. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn de Opdrachtgever allen hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag, de verschuldigde rente(n) en kosten.

Slotbepalingen

Artikel 23. Overige bepalingen

 1. Opdrachtnemer is gerechtigd haar rechten en/of verplichtingen voortvloeiende uit de Opdracht over te dragen aan een derde. Opdrachtgever verleent bij voorbaat haar onherroepelijke medewerking c.q. goedkeuring aan een eventuele overdracht.
 2. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer is Opdrachtgever niet gerechtigd haar rechten/verplichtingen voortvloeiende uit de Opdracht over te dragen aan een derde.
 3. Alle voor Opdrachtgever of Opdrachtnemer uit de Opdracht of deze Algemene Voorwaarden voortvloeiende verplichtingen die naar hun aard bestemd zijn ook na beëindiging van de Opdracht voort te duren, blijven na de beëindiging van de Opdracht bestaan.

Artikel 24. Reparatieclausule

 1. Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden of uit de onderliggende Opdracht geheel of ten dele nietig en/of niet geldig en/of niet afdwingbaar mocht zijn, dit ten gevolge van enig wettelijk voorschrift, rechterlijke uitspraak dan wel anderszins, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle andere bepalingen van deze algemene voorwaarden of de onderliggende Opdracht.

Artikel 25. Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op alle Opdrachten is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Opdrachtnemer gevestigd is.
 3. In afwijking van het voorgaande lid kunnen Partijen kiezen voor een andere wijze van geschillenbeslechting.